Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bảng phát sinh; Bảng sự cố+ Một công cụ mà theo đó mức độ liên hệ hay phụ thuộc giữa hai biến số hay hai đặc tính được đánh giá