Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Dự trữ phát sinh+ Dự trữ không phân bổ dành cho sự cố bất thường và các nhu cầu khác, nó không thể được định lượng khi xem xét các kế hoạch chi tiêu định lượng của Anh