Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Consumption function   

  • (Kinh tế) Hàm tiêu dùng
    Một đồ thị chi tiết hoá về quan hệ giữa tổng CHI TIÊU TIÊU DÙNG và THU NHẬP, nghĩa là C = C(Y).