Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Consumption externalities   

  • (Kinh tế) Những ngoại tác tiêu dùng