Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bó hàng tiêu dùng; Điểm kết hợp tiêu dùng