Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá cố định / giá bán không đổi