Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tư bản bất biến
    Theo học thuyết của C.Mác, tư bản bất biến là một phần của TƯ BẢN được thể hiện bằng phương tiên sản xuất, nguyên liệu thô và công cụ lao động. Xem VARIABLE CAPITAL