Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Consolidated balance sheets   

  • (Kinh tế) Bảng cân đối (kế toán/tài sản) hợp nhất