Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Consolidated Fund /kən,sɒlideitedfʌnd/  

  • quỹ trả lãi nợ quốc gia (ở Anh)