Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Congregational /,kɒngri'gei∫ənl/  

  • Tính từ
    [thuộc] giáo đòan

    * Các từ tương tự:
    congregationalism, congregationalist