Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Confederate States /kən,fedərət'steits/  

  • (lịch sử)
    hợp bang Mỹ trong nội chiến Mỹ