Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phương pháp so sánh tĩnh
    So sánh một vị trí CÂN BẰNG mới với vị trí cân bằng cũ sau khi có thay đổi nào đó trong các biến số mà không đổi chiều với cách đạt được vị trí mới và thường không có khía cạnh định lượng