Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) So sánh về lương+ So sánh chính thức hay không chính thức do các nhóm lao động rút ra về mức lương của và của những người công nhân khác. Xem RELATIVE DEPRIVATION, COERCIVE COMPARISIONS