Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Communist Party /'kɒmjʊnisti,pɑ:ti/  

  • the Communist Party
    Đảng cộng sản