Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Common Customs Tariff   

  • (Kinh tế) Biểu thuế quan chung
    Mức THUẾ QUAN ngoại bộ chung của CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC)