Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Commodity terms of trade   

  • (Kinh tế) Tỷ giá trao đổi hàng hoá; Tỷ giá hàng hoá