Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Không gian hàng hoá
    Giới hạn giữa hai trục biểu thị lượng hàng hoá hay dịch vụ sẵn có tiềm năng để người tiêu dùng mua