Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền tệ dựa trên vật phẩm; Tiền bằng hàng hoá
    Một hệ thống tiền tệ dựa trên một hàng hoá cụ thể