Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Commissioner for Oaths /kə,mi∫ənəfə'əʊθs/  

  • luật gia chứng thề