Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thả nổi tự do
    Khi TỶ GIÁ THẢ NỔI được biến đổi một cách tự do khỏi bất cứ ảnh hưởng can thiệp nào các CO QUAN QUẢN LÝ TIỀN TỆ. (Xem DIRTY FLOAT)