Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Choice of technology   

  • (Kinh tế) Sự lựa chọn công nghệ