Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Choice of production technique   

  • (Kinh tế) Sự lựa chọn kỹ thuật sản xuất