Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Chippendale /'t∫ipəndeil/  

  • Danh từ
    kiểu Chippendale (một kiểu đồ gỗ thế kỷ 18 ở Anh)
    Chippendale chairs
    ghế kiểu Chippendale