Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Chinatown /'t∫ainətaʊn/  

  • Danh từ
    khu Hoa kiều (ở một số thành phố)