Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Chief of Staff /,t∫i:fəv'stɑ:f/  

  • (quân đội) tham mưu trưởng