Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Chief Constable /,t∫i:f'kʌnstəbl/  

  • (Anh) cảnh sát trưởng khu vực