Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền rẻ
    Chỉ một giai đoạn trong đó các khoản vay sẵn có ở lãi suất thấp hay một chính sách tạo nên tình huống này