Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quy tắc dây chuyền. (Quy tắc hàm của hàm)
    Một quy tắc để xác định đạo hàm của một hàm với một biến số, trong đó hàm là hàm của một biến số