Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Chablis /'∫æbli:/  

  • Danh từ
    rượu vang trắng Chablis (của miền đông nước Pháp)