Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hạn mức chi tiêu, hạn mức tiền mặt
    Một dạng kiểm soát CHI TIÊU CÔNG CỘNG thực hiện ở Anh