Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thất thoát / hút tiền mặt