Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cash balance approach   

  • (Kinh tế) Cách tiếp cận tồn quỹ. (Số dư tiền mặt)