Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trường phái điểm hoá; trường phái chia độ
    Trường phái cho rằng ĐỘ THOẢ DỤNG có thể đo lường được bằng các đơn vị số đếm.