Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Capital-intensive techniques   

  • (Kinh tế) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn
    Một phương pháp sản xuất có tỷ trọng VỐN cao hơn bất cứ yếu tố sản xuất nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION)