Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các phí tổn cho vốn
    Các chi phí mà các công ty và cá nhân đưa vào tài khoản của họ để trả lãi vốn vay, khấu hao tài sản và trả nợ vay. Xem ANNUAL CAPITAL CHARGE