Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phân bổ vốn ngân sách
    Quá trình phân bổ vốn có thể đầu tư cho các vốn dự án