Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các khoản miễn thuế cho vốn
    Miễn thuế đối với thuế công ty liên quan đến chi tiêu cho vốn của hãng