Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Capital accumulation   

  • (Kinh tế) Tích lũ vốn
    Quá trình tích luỹ vốn qua đầu tư ròng dương. Xem GOLDEN RULE OF ACCUMULATION