Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Capital - intensive economy   

  • (Kinh tế) Nền kinh tế dựa nhiều vào vốn
    Một nền kinh tế trong đó đa số các kỹ thuật sản xuất là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)