Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Capacity untilization   

  • (Kinh tế) Mức sử dụng công năng
    Là tỷ lệ sản lượng thực tế so với sản lượng tiền năng