Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mô hình công năng
    Mô hình giải thích sự tỷ lệ đầu tư có quan hệ mật thiết với mô hình GIA TỐC và đặc biệt với mô hình ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG VỐN