Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giám đốc công ty
    Người do các cổ đông bầu ra để tham gia cùng các giám đốc khác điều hành công ty