Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (trong cách dùng khẩu ngữ /kæt/) (Anh) (viết tắt của College of Advanced Technology)
    trường Công nghệ cao cấp

    * Các từ tương tự:
    cat, cat o'-mountain, cat-and-dog, cat-house, cat-ice, cat-lap, cat-like, cat-mint, cat-o'-nine-tails