Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Buddhism /'bʊdizəm/  

  • Danh từ
    đạo Phật, Phật giáo