Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày nghỉ đầu tiên của Nô-en
    ngày tặng quà (ngày 26 12; theo tục lệ ở Anh, ngày đó chủ nhà tặng quà cho người làm, người đưa thư, người giao hàng...)