Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trợ cấp cả gói
    Nói chung là một khoản trợ cấp không đặt cọc của chính phủ cấp cho chính quyền địa phương