Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Blessed Sacrament /ˌblesid 'sækrəmənt/  

  • the Bles-sed Sacrament
    bánh thánh và rượu thánh
    lễ ban thánh thể; thánh lễ