Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Best Linear Unbiased Estimator   

  • (Kinh tế)(BLUE)Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.ĐOÁN SỐ (ƯỚC LƯỢNG SỐ) này có PHƯƠNG SAI nhỏ nhất trong tất cả các ước lượng TUYẾN TÍNH và cũng không chệch (nghĩa là giá trị kỳ vọng của nó bằng với giá trị tham số thực).