Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Benefit-cost analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích lợi ích chi phí