Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích
    Một lý thuyết truyền thống về ĐÁNH THUẾ cho rằng gánh nặng về thuế nên được phân bổ giữa những người trả thuế theo lợi ích mà họ nhận được từ việc cung cấp hàng hoá công cộng